Kerst

Ein Kindelein so löbelich
Kerst in de Gouden Eeuw

- vrijdagavond 9 december in Zoetermeer (Oude kerk), 20.15 u.
- zaterdagavond 10 december in Leiden (Marekerk), 20:15 u.
- zondagmiddag 11 december in Alphen aan den Rijn (Oudshoornse kerk), 15 u.

Ein Kindelein so löbelich

Kerst in de Gouden Eeuw

Programma:

Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621) Gaudete
Schein, Johann Hermann (1586-1630) Ich bin die Wurzel
Schütz, Heinrich (1585-1672) Tröstet
Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621) Ecce virgo concipiet
Bach, Johann Michael (1648-1694) Fürchtet euch nicht
Hammerschmidt, Andreas (1612-1675) Ihr lieben Hirten
Monteverdi, Claudio (1567-1643) Gloria
Anoniem O herders, laet uw' boxkens en schapen
Scheidt, Samuel (1587-1654) In dulci jubilo
pauze
Sweelinck, Jan Pieterszoon (1562-1621) Hodie
Buxtehude, Dietrich (1637-1707) Das new gebohrne
Praetorius, Michael (1571-1621) Ein Kindelein so löbelich
Gabrieli, Andrea (appr. 1533-1585) O Jesu mi dulcissime
Messaus, Guillielmus (1589–1640) Het viel een hemels dauwe
Berckelaers, Joannes (1630-1700) Hoe leyt dit kindeken
Berckelaers, Joannes (1630-1700) Laet nu alle droefheyt

 

Voorverkoopprijs €15 per kaart, zonder verder kortingen
Aan de deur: €17 per kaar, maar dan wel met €2 korting voor 65+ en CJP

 

Bestel nu uw kaarten!

Teksten en vertalingen

 

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)    
Gaudete

Gaudete omnes, et laetamini,
quia ecce, desideratus advenit.
Introite in conspectu eius
in exsultatione.
Scitote quoniam ipse est
expectatio nostra.
Alleluia!

Verheugt u allen en wees blij,
want zie, degene waar we naar verlangden komt. Treedt binnen in zijn aanwezigheid met gejuich.
Weet dat hij zelf is onze verwachtte.
Halleluia!

 

Johann Hermann Schein (1586-1630)       
Ich bin die Wurzel
Openbaringen 22, 16, 20-21

Ich bin die Wurzel des Geschlechtes David, ein heller Morgenstern.
Es spricht, der solches zeuget:
Ja, ich komme bald.
Amen, ja komm, Herr Jesu.
Die Gnade unsers Herren Jesu Christi sei mit euch allen.

Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.
Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

 


Heinrich Schütz (1585-1672)       
Tröstet
Jesaja 40, 1-5

Tröstet, tröstet mein Volk,
redet mit Jerusalem freundlich, prediget ihr, dass ihre Ritterschaft ein Ende hat,
ihre Missetat ist vergeben, denn sie hat Zwiefältiges empfangen von der Hand des Herren um alle ihre Sünde.
Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüsten: Bereitet dem Herren den Weg, machet auf dem Gefilde ebene Bahn unserm Gott! Alle Tal sollen erhöhet werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedriget werden, und was ungleich ist, soll eben werden, und was höckerig ist, soll schlicht werden; denn die Herrlichkeit des Herren soll offenbar werden, und alles Fleisch miteinander wird sehen, dass des Herren Mund redet.

Troost, troost mijn volk,
Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des HEREN dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden.
Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des HEREN heeft het gesproken.

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)    
Ecce virgo concipiet
Jesaja 7, 14

Ecce virgo concipiet
et pariet filium:
et vocabitur nomen eius: Emanuel.

Zie, de Maagd zal ontvangen en zal een zoon ter wereld brengen;
en zijn naam zal zijn: Immanuel.

Johann Michael Bach (1648-1694)    
Fürchtet euch nicht
Lucas 2, 10-11

Fürchtet euch nicht.
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird.
Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David.

Weest niet bevreesd,
want zie, ik verkondig u grote blijdschap,
die heel het volk zal ten deel vallen:
U is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.

Andreas Hammerschmidt (1612-1675)     
Ihr lieben Hirten
Lucas 2, 10-12

Ihr lieben Hirten, fürchtet euch nicht,
siehe, ich verkündige euch Freude, große Freude,
die allen Völkern widerfahren wird.
Freude, Freude, große Freude,
o Freude, Freude, große Freude!
Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr.
Fürchtet euch nicht.
O Freude, Freude, große Freude!
Denn uns ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr.
O Freude, Freude, große Freude!
Und dies habt zum Zeichen,
ihr werdet finden das Kind in Windeln gewikkelt und in einer Krippe liegen.
Fürchtet euch nicht.
Wes ist das schöne Kindelein?
Fürchtet euch nicht,
es ist das liebe Jesulein.
Freude, Freude, große Freude.
Denn uns ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr,
Freude, Freude, große Freude.
Ehre sei Gott in der Höhe!
Friede, Friede, auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.

Lieve herders, Weest niet bevreesd,
want zie, ik verkondig u grote blijdschap, grote blijdschap,
die heel het volk zal ten deel vallen:

 

Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. 

Ons is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heer.

En dit zij u het teken: Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe.

Van wie is dat mooie kind?

Het is de lieve Jezus.

Ons is heden de Heiland geboren, namelijk Christus, de Heer.

Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.

 


Claudio Monteverdi (1567-1643)       
Gloria

Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
Eer aan God in den hoge.
En vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft.
Wij loven U. Wij prijzen U.
Wij aanbidden U. Wij verheerlijken U.
Wij zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelsche Koning, God almachtige Vader.
Heer eniggeboren Zoon, Jesus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon des Vaders.
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U onzer.
Gij Die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij Die zit aan der rechterhand des Vaders, ontferm U onzer.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste, Jesus Christus.
Met den Heligen Geest, in de Heerlijkheid Gods des Vaders. Amen.

 

Anoniem
O herders, laet uw' boxkens en schapen


O herders, laet uw’ boxkens en schapen,
den grooten Heer die ’t al heeft gheschapen,
is voor u gheboren,
die al waert verlooren,
in ’t kribbe gheleyt
in eenen stal,
Godt mensche door Adams val.
Hy wordt nu ghevonden,
in doecxkens ghewonden,
de Moeder en Maghet is één,
Godt Vader is vader alleen.
Sa, rasch herderkens op de been.
Herderkens loopt, wy loopen,
Noch eenen keer,
Morgen komen wy weer.
Komt, laet ons gaen besoecken in doecken
dat kindtjen teer, des wereldts Heere,
die van onse kudden
den wolf sal beschudden,
die voor ons nu in een kribbe leyt,
soo heeft ons den Enghel gheseyt.
De herderkens singhen, de lammerkens springen,
den hemel en aerde schept jeught,
sy singen Godt glori' en deught,
voor de menschen peys ende vreught.
Kindeken slaept, wy wiegen
na na na kindeken teer,
sus sus sus en kryt niet meer.
Maer eer wy gaen al d’ander opwecken,
en wy van hier naar Bethlem vertrecken,
wat sullen wy ’t geven,
om dan niet te beven,
in desen seer langhen kouden nacht,
soo dient hem een velleken sacht.
Soo ’t kryten sal willen,
wy sullen het stillen,
en paeyen met spel ende sanck,
en fluyten de heelen nacht lanck,
sullen ’t soenen met soet gheklanck.
Singen na na, spelen na na,
na na na kindeken teer,
sus sus sus en kryt niet meer.

Samuel Scheidt (1587-1654)       
In dulci jubilo

In dulci jubilo,
Nun singet und seid froh!
Unsers Herzens Wonne
leit in praesepio,
Und leuchtet als die Sonne
Matris in gremio,
Alpha es et O!
Met lieflijke jubelzangen,
zingt nu en weest blij.
De verrukking van ons hart
ligt in een stal
en straalt als de zon
op zijn moeders schoot.
Je bent het begin en het einde.

 

pauze    
       
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Hodie

Hodie Christus natus est:
Hodie Salvator apparuit:
Hodie in terra canunt Angeli,
laetantur Archangeli
Hodie exsultant justi, dicentes:
Gloria in excelsis Deo.
Alleluia.
Heden is Christus geboren:
vandaag is de Heiland verschenen:
vandaag zingen de Engelen
de aartsengelen verheugen zich:
vandaag verheugen de rechtvaardigen zich, zeggende: Ere zij God in den Hoge,
Halleluja!

 

Dietrich Buxtehude (1637-1707) 
Das new gebohrne

Das newgebohrne Kindelein,
das hertzeliebe Jesulein
bringt abermal ein newes Jahr
der außerwehlten Christen Schar.
Het nieuwgeboren kindje,
Jezus, die mijn hart liefheeft,
Brengt opnieuw een nieuw jaar
Voor de uitverkoren christenschaar.
Des freuen sich die Engelein,
die gerne umb und bey uns sein,
und singen in den Lüften frei,
daß Gott mit uns versönet sey.
Daarom verheugen zich de engelen,
Die graag om en bij ons zijn
En zingen vrijuit aan de hemel
Dat God met ons verzoent is.
Ist Gott versönt und unser Freund,
was kann uns thun der arge Feind?
Trotz Teufel, Welt und Höllenpfort!
Das Jesulein ist unser Hort.
Als God met ons verzoend is en onze Vriend is, Wat kan ons de grote vijand nog aandoen? Ondanks duivel, wereld en hellepoort Bent u, Jezus, onze toevlucht.
Es bringt das rechte Jubeljahr.
Was trauern wir dann immerdar?
Frisch auf, es ist ietzt Singes Zeit:
Das Jesulein wend't alles Leid.
U brengt het ware jubeljaar.
Waarom treuren wij dan nog altijd?
Waakt op, nu is het tijd om te zingen:
Heer Jezus, u verandert al het leed.

 


Michael Praetorius, (1571-1621) 
Ein Kindelein so löbelich

Ein Kindelein so löbelich
Ist uns geboren heute,
Von einer Jungfrau säuberlich
Zu Trost uns armen Leute
Wär' uns das Kind'lein nicht gebor'n
So wärn wir allzumal verlor'n,
Das Heil ist unser aller.
Eia, du süßer Jesu Christ,
Daß du Mensch geboren bist,
Behüt uns vor der Hölle.
Een kindje zo te prijzen
Is ons vandaag geboren
Uit een zuivere maagd
Als troost voor ons arme mensen.
Zou het kindje niet geboren zijn
Dan zouden wij allen verloren zijn.
De verlossing is voor ons allemaal.
Jawel, jij lieve Jesus Christus,
Dat jij als mens Geboren werd
Heeft ons behoed van de hel.
Joseph lieber, Joseph mein
hilf mir wiegen mein Kindelein,
Gott der wird dein Lohner sein
im Himmelreich,
der Jungfrauen Kind Maria.
Eia, eia.
Virgo Deum genuit, 
quem divina voluit clementia.  Omnes nunc concinite
nato Regi psallite,
voce pia dicite;
sit gloria Christo nostro infantulo.
Hodie apparuit in Israel,
sunt impleta quæ prædixit Gabriel.
est natus Rex.
Joseph, mijn lieve Joseph,
help me mijn kindje te wiegen,
God zal je in de hemel belonen
Het kind van de maagd Maria.
 
Suja, suja!
Uit een maagd is God geboren,
zoals het goddelijk erbarmen het heeft bedoeld.
Zingt nu allen samen,
looft de pasgeboren koning,
zegt met vrome stem:
eer zij Christus ons kindje.
Heden is hij verschenen in Israël,
zoals Gabriël voorzegd had,
hij is de koning die geboren is.

 


Andrea Gabrieli, (appr. 1533-1585)  
O Jesu mi dulcissime


O Jesu mi dulcissime,
adoro te in stabulo commorantem
 
O puer dilectissime,
adoro te in praesepio jacentem.
 
O Christe, rex piissime,
adoremus te in faeno cubantem—
in coelo fulgentem.
 
O mira Dei pietas,
O singularis caritas,
Christus datus est,
Jesus natus est,
datus est a Patre,
natus est de virgine matre.
 
O divina ergo proles,
te colimus hic homines
ut veneremur caelites.
O mijn liefste Jezus,
Ik aanbid je verblijf in de stal.
 
O meest geliefd kind,
Ik aanbid je liggend in een kribbe.
 
O Christus, meest vrome koning,
we aanbidden je slapend in het hooi—
stralend in de hemel.
 
O wonderlijk medelijden van God,
O unieke welwillendheid, 
Christ is gegeven,
Jesus is geboren, 
gegeven door de vader,
geboren uit de maagdelijke moeder.
 
O nakomeling daarom zo goddelijk,
wij vereren je hier als mensen,
opdat we je kunnen eren als hemelbewoners.

 


Guillielmus Messaus, (1589–1640)     
Het viel een hemels dauwe


Het viel een hemels dauwe
in een cleyn maechdekijn.
ten was noyt beter vrouwe,
dat deed’ een kindeken
dat van haer was geboren
en si bleef maget fijn.
O maghet uytvercoren
lof moet u altoos zijn
Die maget ghinck met kinde.
geen swaerheyt ginck haer aen.
Als Joseph dat versinde,
den goeden weerden man,
Hy docht: ick wilse laten, 'k en ben den vader niet,
en trecken mijnder straeten
eer my meer schand' gheschiet
Al van des hemels Throone
sprac hem een enghel aen:
O Joseph Davidts soone,
O uytvercoren man,
Blijft noch beyde te gader
't is boven menschen cracht,
dat Godt almachtich vader
in haer dus heeft ghewracht.

 

Joannes Berckelaers, (1630-1700)     
Hoe leyt dit kindeken


Hoe leyt dit kindeken hier in de kouw,
Siet eens hoe allen sijn ledekens beven,
Hoort eens hoe dat het weent en kryt van kou.
Na na na na na na, kindeken teer,
Ey swycht toch stil, sus sus, en kryt niet meer.
Singht een soet liedeken voor dit teer schaep,
En ghy o herderkens, spelt op u fluytjens,
Maekt dat dit kindeken kaest valt in slaep.
Na na na na na na, kindeken teer,
Ey swycht toch stil, sus sus, en kryt niet meer.
En ghy o engeltjens, komt hier oock by,
Sinckt een mottettecken voor uwen koninck,
Wilt hem vermaecken door u melody.
Na na na na na na, kindeken teer,
Ey swycht toch stil, sus sus, en kryt niet meer.

Joannes Berckelaers, (1630-1700)     
Laet nu alle droefheyt


Laet nu alle droefheyt vluchten,
Van het menschelyck geslacht.
Vreughd en blyschap en genuchten
Heeft dit kintjen mee gebracht. Weest dan vrolyck van gemoet,
Adams kinders algelyck,
Want dit liefste kintjen soet,
Opent u sijn hemelrijck.
Roept nu vry met volle monden,
Dat hy sij gebenedyt,
Singht hem lof en danck,
Met spel en sanck,
Opdat de faem,
Verbreyde aen alle sijden sijnen grooten naem.
Blaes de cornetten, Steckt de trompetten,
Maeckt met de orgelpijpen soet gheschal,
Want onsen coninck, Soeter als honinck,
Is nu gheboren in dit aertsche dal.
Weedt dat hy u van sijn troonen
Erfghenamen maecken sal,
Daerom is hy comen woonen
By de beesten in den stal. Weest dan vrolyck van gemoet,
Adams kinders algelyck,
Want dit liefste kintjen soet,
Opent u sijn hemelrijck.
Roept nu vry met volle monden,
Dat hy sij gebenedyt,
Singht hem lof en danck,
Met spel en sanck,
Opdat de faem,
Verbreyde aen alle sijden sijnen grooten naem.